La Poesia

La casa della poesia
non avrà mai porte

Il più grande sito italiano di poesie e racconti

Entra o Registrati Che metta del giusto animo il pellegrino che bussa alla casa della poesia.


La Poesia | Antologia completa | Testi più votati | Ricerca avanzata | Rss Feeds | Invio materiale

    Poesie e racconti
» Poesia antica greca e latina
» Poesia dialettale italiana
» Poesia italiana
» Poesie inedite
» Poesie straniere tradotte
» Racconti inediti e/o celebri

  Filtra le poesie e racconti
Più lette
Più votate dagli utenti

  Felice Pagnani
Disegni
Sito Poesia
In ricordo

   Iscrivermi alla newsletter
Iscrivendoti alla newsletter riceverai la info dei nuovi materiali pubblicati.
Nome E-mail

Titolo/Autore Testi    ricerca avanzata
Pubblicata il: gennaio 08, 2015 | Da: Gino Ragusa Di Romano
Categoria: Racconti inediti e/o celebri | Totali visite: 2235 | Valorazione:

Occhio al medio ambiente | Invia per per e-mail

  
Gino Ragusa Di Romano

Na battuta di caccia, allapertura.

Cinquantanni havi stu discursu, ora nn haiu a fari sittanta, perci aviva diciannovanni fatti nni lu timpu ca successi stu cuntu.
Iera na notti dagustu sirena, lu cilu iera stiddiatu e la luna chijna ccu luci e ummiri disignava n terra arvuli e casi comu un valenti pitturi ca ccu lu pinnellu n manu nquatra ccu lucchi lu so panorama.
Versu li dui di notti di ssu jurnu tantu aspittatu di li cacciatura sarricamparu nni la casa di campagna di me zianu, don Turiddu, frati di ma matri e cacciaturi finu, antri cacciatura di Palermu, cu machini attrizzati di congelatura, cani di razza cirneca, setter, spinuna, scupetti a canni parallele, a canni sovrapposte, automatici, nsuma pariva ca si aviva a fari no na battuta di caccia, ma ca si aviva a iri a lu frunti.
Ssu jurnu iera di la caccia lapertura.
Appena arrivaru ddi amici nnabbrazzammu tutti cu stritta di manu, vasati e battuti di manu nni li spaddi. Comu s Tur, bunu Sever e tu Fil ti pass la gamma e tanti antri beddi palori, cumu si usa ntra nuantri siciliani quannu avi tantu timpu ca nun nni vidimmu, ma dintra lu cori sempri avimmu lamicu ca pri un mutivu o pri nautru nun a nui prisenti. Ssi sceni marristaru nni lucchi e nni la menti.
Sulu nni lu regnu di li dui Sicilii sti cosi si fannu cu lu cori. E ie veru, pirch haiu firriatu tanti paisa di lantu Stivali, ma sti azioni forti nun lhaiu vistu mai. Anzi pri essiri cchi precisu lhaiu vistu fari nni li paisa e citt di lu Cuntinenti, ma sempri a nustri cunterranei, ca dda si trovanu emigrati pri travagliu luntanu di lu so paisi.
Ma nni stu cuntu nun vugliu tuccari ssu tastu tantu dulenti e passu avanti. Comunqui anchi ad antri banni lamicizia cunta, ma cca mi pari, forsi, ca supirammu a tutti cu li gesti, ccu li palori e cu lazioni.
Si ficiru li tri di notti e tutti quanti, armati di fritti e di scupetti, allegramenti nniscimmu dintra e li cani, ca nnaspittavanu fora e nni li machini di lamici nustri, abbaiavanu cuntenti e ivanu e vinivanu annacannu la cuda e liccannu li manu e li gammi a lu patruni. Tutti ddi priparativi, ddi sceni e dda alligria sutta ddu cilu stiddiatu e a ddu chiaruri di la luna chijna arricriavanu lu cori nustru nni dda notti sirena.
Chiddu ca scrivu ie sulu na parti piccidda di dda nuttata ca nni allianava lu cori: la pinna, infatti, nun ie mai capaci di rapprisintari cu pirfizioni, sintimenta, emozioni e fatti comu succidiru nni lu timpu, nni lu spaziu e nni lu scinario naturali, tiatru unni tutti nuantri ogni iurnu ricitammu nni lu beni e lu mali la parti di la nostra vita.
Partimmu finalmente e, arrivati versu li quattru e mezza di matina nni lu pustu giustu, unni allarba nnaspittavanu antri cacciatura, fu chiamatu lu massaru Peppi Ciarlapipi ca purtava nni li panaredda beddi fritti, ca addivava iddu. Chistu diciva ca cumu nfrittava iddu nun nfrittava nuddu e ca li fritti sua ieranu a cumannu.
Tutti sapiti comunqui ca li minchiati ca si dicinu quannu si va caccia o si cuntanu li mprisi di la stessa caccia sunu sempri ccu la frinza e la gnutticatura e quannu li cosi nun arriniscinu, col senno di poi, cumu si dici in italianu, tutti sunu maistri. Tu ieratu malu misu, si li cunigliu nnisciva di dda iera a tiru, iju haiu fattu tanti battuti di caccia e facinnu accuss inghijmmu li tascappana, lassammu perdiri va e vidimmu socchi a ma fari . Chiarchiari vacanti e tabaccheri di lignu.
Nsuma lu massaru Peppi Ciarlapipi a lu richiamu subitu fu prontu e, nisciutu un frittu di lu panariddu, cu attenzioni, doppu ca ci fici liccari la so sputazza, lu nfil ntra un pirtusu di na tana sutta a na puntara. Tutti nuantri cacciatura sempri stannu attenti nni schierammu e, n silenziu appustati, aspittammu ca li cuniglia nniscivanu di dda tana vicinu a na ruvetta.
Lu silenziu iera accuss funnutu ca pariva di stari a lu campusantu, sulu un iacubbu ancora ccu lu so chi rumpiva ddu silenziu e dda paci, ca lomu nni la vita sempri cerca e nun trova mai.
Iju, pri dirla veramenti tutta, a caccia ci iva, ma nun pruvava nenti; mi piacivanu nveci tutti ddi priparativi e poi caminari pri ddi viola stritti o acchianari vancuna e puntari, sentiri nni ddi larghi spazii di li vosca e di stirpagli matri natura cu li so culura, cu la musica di diversi aciddi, sentiri lu profumu di lerva sicca e virdi e lu sapuri di la frutta ca pinniva di larvuli a nuvena. Ma iera dda e pri quarchi paru danni ancora faciva cuntentu a ma zianu Turiddu, ca minsign a sparari di picciddu, quannu nni lestati, nni lu misi di sittimru, ca li nustri mitatera cuglivanu li minnuli, iju stava dda nni dda casa ca c nni li nustri tirrena ccu ma matri e ma patri.
Iammu a lu fattu ca, tutti appustati, taliavamu cu lucchi puntati, ca parivanu canni di scupetta, pri tantu timpu ddu pirtusu vicinu a la ruvetta, ma intantu lu cunigliu ancora nun nisciva. Chiff sincunigli lu frittu? Quarcuno pianu pianu dissi allariu. E lantru subitu senza diri nenti rispunn, taliannu bruttu: Sssiiiiiiii.
Ma mentri ca tutti quanti, attenti, avivamu lucchi puntati nni dda tana, tutta a na vota vittimu a don Filippu, unu di li cacciatura, ca pianu pianu salluntanava, facinnu a nui signali di duluri e tuccannisi lu stumacu ccu na manu, pirch ci vinni na chiamata imperativa, e, cu cchi silenziu ca putiva fari, si cal li cauzi, sagguacci sutta narvulu di garrubu, la scupetta di travirsu ncapu li gammi e chiddu ca fici e nuantri vittimu lu lassu pinzari a lu litturi, ma la ciunnata di lu forti fitu nnarriv dritta comu na rosa di chiummu nni li naschi ca sallarg n tutta la cuntrata.
Lu cunigliu intantu nun nisciva e quarcunu macari si siddiava, ma quannu menu nni laspittavamu va da nnesci un cunigliu dispratu cumu un pazzu, a zichi zachi cunfusu curr versu lu garrubu, sinfil sutta lu culu di ddu poviru don Filippu e, appinnutu ad iddu nni ddi dilicati parti ca fannu onuri a li ncinagli, ci aggranci gli gliommari; scandatu, chiddu si sus di scattu tuttu lurdu e, currinnu tirava ddu cunigliu, ma lu cunigliu nun lu putiva tirari, pirch larmali iera accussi scandatu ca ddi palli e tuttu lapparatucridiva ca ieranu lu sulu rifugiu di la so sarbizza.
Nun sapinnu comu fari, don Filippo, rist tisu cu la scupetta n manu e, facinnu silenziu tutti quanti, lu cunigliu lass perdiri la prisa e cu nu scattu chijnu di cacazzu si itt n terra, ma quannu fu a tiru la so cursa la firm na scupittata di uno di ddi cacciatura ca ieramu schierati atturnu a dda ruvetta e li cani abbaiaru a squarciagula, cuntenti dammuccari ddarmaluzzu, ca aviva lurdu tuttu lu so pilu.
Don Filippu a la ddritta nun sapiva comu fari, nun aviva carta pi si stuiari; li mutanni, li cauzi nun si li putiva acchianari e nun sapiva comu avia a fari. Ma don Severinu, ca iera lu cchi ranni, ci dissi a don Filippu: Fil, levati li cauzi e li mutanni e, pianu pianu passannu ssi canni, ti nni scinni e pua truvi un vadduni, si nun ie asciuttu, e accuss ti lavi tu e anchi li to robi. Accussi fici don Filippu e musciu musciu tuttu lurdu cu li cauzi e li mutanni ntra na manu e cu la scupetta nni lantra manu si
nni scinn nni ddu pinninu cu li gammi e li ncinagli sgramignati.
Nuddu di nuantri cacciatura allarg li labbra e mancu li dinti, ma tuttu fu fattu seriamenti. Per, quannu don Filippu fu a lu tracuddu nni taliammu tutti nni la facci e, nveci di allargari sulu li dinti, allargammu anchi li scagliuna e pri lu forti ridiri ci fu quarcunu ca si si piditava, facinnu ridiri di cchi a li prisenti.
Si dici ca doppu di la tragedia si ridi, pirch di la tragedia tanti voti scatta la cummedia e ie daveru; infatti, dda scena fu accussi forti, ca anchi don Filippu quannu si ci assirin lu sangu si misi a ridiri di dda so mala sorti.
Nun tantu luntanu di ddu cugnu antu vittimu appinninu ca cera na nchiusa cu tanti arvuli di frutta e un viddanu assittatu allummira sutta un prunu. Nni taliammu n facci a unu a unu e tutti pinzammu la stessa cosa di chiamari a don Filippu e pua iri a prigari ddu bonomu assittatu sutta lu prunu pri fari sistimari lamicu nustru don Filippu, ca si truvava nni ddu malu statu.
Accuss ficimu, nni calammu e passannu di ddu vadduni, ca iera asciuttu, nni purtammu ddu poviru disgraziatu di don Filippu ancora tuttu lurdu e cu la facci giarna. Arrivammu nni la nchiusa e ddu bonomu nni vinni allincuntru, dicinnuni si aviamu bisognu, e appena vitti lamicu nustru nni ddu statu subitu cap ca avia bisugnu e lu purt a li casi, unni lu fici lavari tuttu quantu e, dannuci un paru di cauzi mizzi rutti e arripizzati, ci dissi ca li robi sua li putiva lavari e stenniri fori, ca cu lu forti caluri di lu suli ntra nurata si ci avissiru asciucatu.
La caccia dda iurnata dapertura ie a finiri a frisca e a pidita e siccumu nni avivamu purtatu lu mangiari, ca iera nni li machini, lu massaru Peppi Ciarlapipi e un palermitanu sinni iru quasi vicinu
lu stratuni, unni li machini ieranu misi allummira sutta larvuli.
Finalmenti riturnaru a li casi cu lu mangiari dintra li tascappana, subitu si cunz tavula fori e tutti cuminciammu a mangiari a lummira di narvulu di cinzu, assittati cu ntra na tucchiena, cu
ncapu un sicchiu vutatu a lu rivirsu e cu n terra appuiatu a lu zuccu.
Si mangiava e si schirzava, ognunu cuntava li so mprisi di caccia e ddu bonomu, ca si chiamava Iabicu, patruni di dda casa, salluntan pri cogliri la frutta e pua vinni cu lu panaru chijnu di pruna, pirsichi e varcochi, ca misi ncapu lu tavulinu sparpagliati e pua si misi a scutari a tutti quanti e ogni tantu, canuscinnu a don Turiddu, ci faciva ricurdari e lu diciva a tutti quantu beni arriciv di don Turiddu quannu iera scarsu e nun aviva nenti.
Nsuma ognunu diciva la sua e accuss lu timpu passava allegramenti. Anchi a li cani ci dittimu li canigliutti pri mangiari e doppu ca vippiru ntra un vacili, ca vicinu a li casi iera ittatu, si iru a curcari a lu friscu nni ddu bagliu vicinu a li patruna, scudinzulannu la cuda versu destra. Si dici, infatti, ma nun sacciu si ie veru, ca quannu lu cani scudinzula la cuda a destra, allura voli diri ca voli beni lu patruni, nveci quannu scudinzula a sinistra significa ca ie malu dispostu versu lu patruni.
Lu massaru Peppi Ciarlapipi, ca iera chiddu ca nni li panaredda purtava li fritti, siccumu ci vinni di pisciari, salluntan appinninu e si misi a fari acqua sutta nauliva. Ma lu diavulu dda iurnata, nun cuntentu e saziu di la prima sbintura, nni cumin n antra. Infatti lu massaru Peppi Ciarlapipi nni ddu picca timpu mentri pisciava nni li gammi sint tantu fastidiu: sintiva chiuritu e, nun capinnu socchi iera, si taliava attentamenti, acchianannusi li gammigli di li cauzi. Tutta a na vota cap e vitti ca ddu chiuritu ieradi li pulici ca ci acchianaru a picca a picca fina n testa. Ci vinni nu scattu di nirvi e si itt n terra lu mischinu e pua si sus comu un pazzu, schitulannusi li cauzi e la cammisa, e pua salluntan di cursa di ddu pustu, ittannu bastemii a la stisa a tutti li santi scritti nni la litania. Si liv li cauzi e la cammisa e anchi li mutanni itt n terra, gridannu a cori apirtu: Mamma mia, cumu haiu a fari, mi cunsumavu, cumu haiu a fari ora, mamma mia, cunsumatu sugnu.
Nuantri ca sintimmu ddi lamenta di lu massaru Peppi Ciarlapipi ca acchianava ccu li cauzi manu e lantri robi, nudu cu la sula canuttiera e iddu nni la facci biancu na cira, nni scantammu nun sapinnu lu fattu e subitu currimmu versu ad iddu. Lu massaru Peppi, ca iera nomu bunu, di luntanu subitu nni dissi a tutti quanti: Nun vi abbicinati pri carit, amici cari, iju vi scungiuru, pirch sugnu chijnu di pulici nni li robi e nni li carni e fina n testa, pri fauri, amici, nun vabbicinati.
Appena capimmu tutti la sunata, nveci di iri versu Peppi Ciarlapipi cumu li gammari nni trammu narriri e, a picca a picca, quannu fummu sicuri ca li pulici nun nni putivanu mpricignari, don Severinu, lu palermitanu, n tranta n lenta pigli la palora e subitu ci dissi: Massaru Peppi cca ci sunu li fospari, ittati li vostri robi tutti a munziddu e datici luci e pua si vidi chiddu ca pri vui putimmu fari. Accuss ci dissi e di luntanu a Ciarlapipi ci itt lu scatulinu.
A chiddu, a lu massaru Peppi Ciarlapipi, prima ci vinni comu ? na confusioni, ma pua subitu misi n pratica lu dittu di don Severinu. Piglia li robi, li misi a munziddu sutta ci misi ervi sicchi e pua addum lu fusparu e ci detti luci. Cu lu caluri di lu suli e ccu dderva sicca ddi mutanni, ddi cauzi, ddu tascu e dda cammisa ficiru subitu na vamparata, mentri lu massaru Peppi dda vicinu cu li manu di davanti e darriri si schitulava ancora, runguliannusi e taliannu a nuantri.
Lu patruni di casa unni mangiammu, Iabicu, assistinnu a ddu fattu, subitu cap ca lu massaru Peppi Ciarlapipi si nni scinn a pisciari propriu sutta larvulu, unni iddu attaccava sempri lu so cani e cu nui prisenti si scus assai e lu stessu fici di luntanu cu Ciarlapipi.
Un dittu sicilianu dici: Cu nni lu littu si curca li cani, ccu li pulici sagghiorna lu nnumani. Ma certamenti lu dittu iera cchi adattu a ddi timpi, pirch ora li cani sunu tinuti migli di li patruna; infatti, ora li cani si curcanu ccu li patruna e si susinu quannu finiscinu di mangiari la culazioni ca ci pripara e ci porta lu patruni. Cumu cangianu li timpi! O tempora, o mores! diciva Ciciruni. Certamenti pri li cani chistu ie lu megliu timpu.
A parti sta cunsiderazioni, Iabicu iera veramenti nomu bunu e si dispiac assai pri lu fattu succissu a Ciarlapipi; infatti, mentri ddi robi sbampavanu si abbicin, ma nun tantu vicinu a Ciarlapipi, e dincuddu ci itt du sicchia dacqua e pua nni ie a pigliari ancora e li sicchia li lass vicinu a Ciarlapipi, ca si lav di la testa a li pidi, fricannusi tuttu davanti e darriri e, menumali ca iera tignusu, accuss problemi di pulici nni li capiddi nun nnaviva. A lu suli finalmenti sasciuc, ma rist nudu cumu lu fici so m.
Nuddu aviva riditu pri dda scena, tutti, anzi, pinzavamu cumu nni lavivamu a purtari. Mentri pinzavamu nsilenziu cumu fari, ddu bonomu di Iabicu, patruni di la casa, nni dissi: Cauzi nun nnhaiu cchi, ma un paru di cauzi di tila vi li puzzu dari. Appena chiddu dissi ssi palori a tutti quanti nni sallarg lu cori. Ciarlapipi si misi ddi cauzi di tila, ca ieranu li mutannuna allantica e, ringraziannu e salutannu ddu bonu cristianu di Iabicu, subitu pinzammu di irininni, bazzica quarchi antra minchiata succidiva.
Nni calammu pianu pianu nni li machini, ca gi saviva fattu quasi mezziiurnu e mentri scinnivamu a lu chianu svulazzaru na piddata di pirnici, ma cu ddalligria ca nni purtammu apprissu dda iurnata a lu so pustu lassammu la scupetta e mancu ciatu di mmucca nni nisciva, ma sulu na ucchijata ntra di nuantri a ucchi turti. Ieramu stanchi senza fari nenti, abbattuti e anchi accalurati trasimmu nni ddi machini ruventi e nuddu ciat e a lu riturnu duranti lu viaggiu nuddu dissi nenti.
Lu silenziu fu ruttu di un pulizziottu, accantratu ccu lu so cumpagnu sutta narvulu vicinu a lu stratuni, ca nni firm e, doppu ca vitti li nustri documenti, tutti giusti, nni tali e nni fici na sula uppusizioni: Pirch chissu ie vistutu ccu ssi cauzi di tila e nenti cchi?. Sintiva callu e nun nni putiva cch. Arrispunn don Severinu, sciluccatu. E lu pulizziottu, taliannu allantru so cumpagnu: Arragiuni aviti, si lu putissi fari anchi iju ccu stu lustru di luna mi ittassi nudu ntra lu mari. Accuss dissi ddu pulizziotto e, facinnuni lu salutu, nni lass iri pri la nostra strata.
Nni ficimu la cruci cu la manu manca e nni tuccammu li palli cchi di na vota, sprannu darrivari senza dannu, dunni partimmu la matina prestu.
Menumali, arrivammu versu li dui e mezza doppu mezziurnu, ca iera lura giusta di mangiari e la muglieri di don Turiddu, ca aviva priparatu un pranzu degnu di lo so fari, nni dissi a tutti di nassittari a tavula e a dda iurnata senza caccia di nun ci pinzari. Ma chidda dissi accuss, pirch liggi nni vitti prisintari, ma labbinturi ca nni capitaru ristaru murti pri tutta la iurnata. Infatti fina a tardu si parl di tanti cosi, ma di ddi abbinturi nun si fici ciatu.
Certu don Turiddu a la muglieri, pinzu ca quannu ristaru suli, forsi, ci cunt tutti labbinturi. Ma iju, ca a tarda sira minni ivu a lu paisi, salutannu lamici tutti quanti, sacciu, cumu mi cunt ma z Turiddu doppu timpu, ca antri mprisi ridiculi nni lantri tri iorna di caccia nni succissiru, ma nun furu accussi ridiculi comu a chiddi. Iju lappi cuntati, cumu dissi, di ma z, ma nun essinnu statu prisenti a li sceni, nun li puzzu giustamenti raccuntari.
Nun sacciu si lu dialettu sicilianu iju lhaiu scrittu giustu, ma a sta lingua melodiusa, ca sintivu pri la prima vota parrari a ma matri e a ma patri quannu iju nnascivu e cu piaciri parlu ancora finu a ranni, cu stu cuntu ci vugliu dari onuri e a li allitterati, ca hannu studiatu e sannu sicuramenti tantu, ma tantu cchi di mia, ci addomannu scusa, si stu travagliu avi quarchi sbagliu.
A tutti li siciliani ca stanu cca e a chiddi sparsi pri lu munnu, ca pri un pizzu di pani si nni iru e si nni vannu luntanu di sta terra, li prigu di nun si scurdari mai ca sta lingua, pinna di pau, di la bedda Sicilia ie la bannera e ie giustu parrarla matina e sira in ogni cantunera.

Gino Ragusa Di Romano
Il racconto tratto dal mio libro LACRIME E SORRISI - Pellegrini Editore - Cosenza 2014


 Commenti degli utenti

Non ci sono commenti...Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Violation Search
1 2 3 4 5
Come ti è sembrato?     Scarso
Eccellente    


Ti proponiamo i Racconti inediti e/o celebri più letti

» Oscar Wilde LA BALLATA DEL CARCERE DI READING
» Howard Phillips Lovecraft LESTRANEO
» Saint Germain IO SONO COSCIENZA, INTELLIGENZA, VOLONTA 3
» Saint Germain PENSARE E CREARE 5
» SAINT GERMAIN LAutorit 12
Gli ultimi Racconti inediti e/o celebri pubblicati

» Preghiera alla Luna
» Davide Zocca- Hate for fgm is my only God ( English )
» Giovanni G. A. Tozzi - Monologo di un macigno
» La nostra vita segreta
» L'aquilone
» monik elena _ io e te


    Una pubblicazione proposta fra le tante presenti nel sito
Autismo

    Statistiche generali
Pubblicazioni
6764
Autori registrati
4345
Totali visite
15745993
Categorie
35

Eliminare i file cookie | Torna su   

2000, 2020 © La-Poesia.it | Fondato da Felice Pagnani e adesso curato da Manuel Pagnani.